Hoe zit het met je privacybescherming?

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) vastgestelde regels. Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welk soort ook, marketingdiensten, enz… Al onze personeelsleden hebben een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens.
We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met de wet heb je recht op toegang tot jouw gegevens en heb je recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten of je gegevens te laten verwijderen of overdragen. Voor het ACV kan je dit recht op de volgende manier laten gelden:
  • Je kan je basispersoonsgegevens raadplegen of aanpassen op www.acv-online.be onder de rubriek 'Mijn ACV' of in je dichtsbijzijnde dienstencentrum.
  • Ga naar je dichtsbijzijnde ACV-dienstencentrum om je rechten te doen gelden (verwijderen of overdragen van je gegevens).
  • Het ACV moet binnen de maand je verzoek beantwoorden.
Indien je met ons contact opneemt om een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, vergoeding bestaanszekerheid of syndicale premie in te dienen, of een klacht neer te leggen inzake arbeid, sociale zekerheid of andere velden waarvoor we instaan, zullen we andere informatie moeten verzamelen en verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt die verwerking niet alleen in overeenstemming met de privacywetgeving, maar ook in overeenstemming met  de beginselen van het beroepsgeheim, zoals door de strafwet gewaarborgd.
Meer info?

Aanvullende inlichtingen

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be