Check het loon van je sector

In België bestaan voor de meeste sectoren aparte regelingen in verband met loon– en arbeidsvoorwaarden. Sectoren verschillen onderling vaak enorm van elkaar. 
De onderhandelingen vinden plaats in een paritair comité, ofwel PC. België telt ongeveer tweehonderd PC's. In de PC’s zetelen afgevaardigden van werkgeversorganisaties en van de verschillende vakbonden (en dus beroepscentrales). 
Afspraken gemaakt in een PC worden meestal wettelijk afdwingbaar gemaakt voor alle ondernemingen die tot die sector behoren. 
De minimumlonen die door ieder paritair comité vastgesteld zijn, kunnen door ACV-leden (inloggen) geconsulteerd worden. Ken je je sector en je paritair comité, dan ben je slechts één stap verwijderd van het consulteren van de wettelijke loonschalen die op jou van toepassing zijn! Raadpleeg onze applicatie, een extra ledenservice (inloggen).