Ziekte

Op federaal niveau is  verlof wegens ziekte van toepassing op contractuelen, mandaathouders, stagiaires en statutairen.  
Deze info (bron: Fedweb) heeft voornamelijk betrekking op werknemers bij de federale overheid. Gedetailleerde informatie  over de andere sectoren vind je op de site van ACV Openbare Diensten. 

Wat moet je doen als je ziek wordt?

Verwittig je werkgever tijdig als je ziek bent en niet kan komen werken. 
De procedure om te verwittigen verschilt van werkgever tot werkgever en is bepaald in het arbeidsreglement. Je kan je informeren bij de personeelsdienst. 

Heb je een medisch attest nodig?

  • geen medisch attest naar het bevoegde medisch centrum van Medex (Bestuur van de medische expertise) sturen.  
  • wel een medisch attest naar het bevoegde medisch centrum van Medex sturen als je tijdens het lopende kalenderjaar al twee keer één dag afwezig was wegens ziekte zonder attest. Voor een afwezigheid van meerdere dagen moet je altijd een medisch attest naar het bevoegde medisch centrum van Medex sturen.  
Het bevoegde medisch centrum van Medex is afhankelijk van je woonplaats en je taalrol. Als je je medisch centrum niet kent, informeer je dan bij het callcenter van Medex (02/524.97.97). 

Waar vind je het medisch attest? 

Het medisch attest dat je door je huisarts laat invullen, is een speciaal document voor federale personeelsleden. 
Je vindt het op de website van Medex (pdf-bestand) of vraag aan je personeelsdienst of jouw FOD een versie gebruikt waarop je persoonlijke gegevens al zijn ingevuld.

Statutairen en stagiairs

Per twaalf maanden dienstanciënniteit kan je maximum eenentwintig werkdagen ziekteverlof krijgen. Het aantal dagen ziekteverlof waarop je recht hebt, wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld halftijdse vervroegde uittreding en verlof voor loopbaanonderbreking.
Als je nog geen zesendertig maanden dienstanciënniteit hebt, heb je in elk geval recht op een voorschot van drieënzestig dagen ziekteverlof, zonder eventuele vermindering/ook bij niet-verrichte prestaties, zoals halftijds werken. 
De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kun je kapitaliseren over al je werkjaren heen, en wanneer dit ziektekapitaal uitgeput is, word je in terbeschikkingstelling wegens ziekte geplaatst.  
 
Elk statutair personeelslid krijgt jaarlijks een overzicht van het saldo van zijn/haar ziekteverlof. 

Contractuelen

Als je afwezig bent wegens ziekte als contractueel, breng dan ook je ziekenfonds daarvan op de hoogte. 
Voor contractuele personeelsleden wordt er immers gewerkt met een gewaarborgd loon dat gedurende een bepaalde periode verschuldigd is bij ziekte of ongeval.