Stemrecht ook voor uitzendkrachten!

De aftrap voor de volgende sociale verkiezingen is gegeven. In mei 2020 kiezen werknemers hun nieuwe afgevaardigden voor de ondernemingsraden en de Comités PB. Uitzendkrachten worden tot op heden uitgesloten van dit democratisch proces en mogen geen stem uitbrengen, althans niet in het bedrijf waar ze daadwerkelijk werken. Dat ze al maanden- of zelfs jarenlang aan de slag zijn in hetzelfde bedrijf verandert niets aan de zaak. Dat vinden we discriminerend en onrechtvaardig. Het ACV voerde hiervoor reeds actie in 2016, en we doen dat nu opnieuw! 
Begin februari stuurde het ACV een open brief naar de parlementsleden en fractievoorzitters van het federaal parlement. Die brief werd medeondertekend door het ABVV. Maar daar laten we het niet bij. We maakten een affiche. Druk de affiche af en hang die op in je onderneming. Zo betuig je je steun aan de uitzendkrachten die in je onderneming aan de slag zijn. Om wat extra buzz te geven aan onze campagne, kan je ook samen met je collega’s een foto maken waarop je samen poseert met deze (boodschap) affiche. Stuur je foto naar interim@ acv-csc.be.  

Berekening drempel sociale verkiezingen: uitzendkrachten tellen mee 

Voor de berekening van de drempel – het aantal werknemers vanaf wanneer er sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd voor het Comité PB of de ondernemingsraad – worden uitzendkrachten in rekening gebracht bij de gebruiker – dat is hun ‘feitelijke werkgever’ waar ze hun werk uitvoeren – en dus niet bij hun ‘juridische werkgever’, het uitzendkantoor. 
Maar hoewel ze worden meegerekend voor het bepalen van de drempel mogen uitzendkrachten (voorlopig) niet hun stem uitbrengen in het bedrijf waar ze daadwerkelijk aan de slag zijn. Nochtans werken uitzendkrachten vaak maanden- of zelf jarenlang in hetzelfde bedrijf. Het is niet rechtvaardig om deze werknemers als onmondige tweederangswerknemers te beschouwen alsof zij niets te zeggen hebben over hun arbeidsvoorwaarden. Temeer omdat vaste werknemers met drie maanden anciënniteit wel stemrecht hebben! 

Stemrecht uitzendkrachten is geen uitzondering in Europa

In onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland geldt nu al een regeling waarbij uitzendkrachten stemrecht hebben bij de gebruiker. Sommige landen gaan zelfs verder en geven uitzendkrachten de mogelijkheid om verkozen te worden bij de gebruiker. 

Waarom stemrecht bij de gebruiker en niet bij het uitzendkantoor? 

Uitzendkrachten hebben in theorie stemrecht bij hun uitzendkantoor, maar dat heeft uiteraard weinig zin. Hun loon en andere financiële voordelen (bijv. maaltijdcheques) worden bepaald in het overleg in de onderneming van de gebruiker en diens paritair comité, niet in dat van het uitzendkantoor. Ook het arbeidsreglement, de arbeidstijdsregelingen en de verlofregeling die van toepassing zijn voor de uitzendkracht worden afgesproken in de ondernemingsraad van de gebruiker. En alles in verband met de veiligheid en de gezondheid op het werk valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van het Comité PB van de gebruiker. Het Comité PB van de gebruiker moet specifiek advies geven over de werkpostfiche van de uitzendkrachten. Daarin worden de vereiste maatregelen inzake veiligheid en gezondheid bepaald die op die arbeidspost van toepassing zijn voor uitzendkrachten. De kans op een arbeidsongeval is voor een uitzendkracht dubbel zo groot dan bij een vaste werknemer. Uitzendkrachten zijn vaak jong en hebben minder ervaring. Het selectieproces verloopt dikwijls heel snel waardoor de juiste man/vrouw niet steeds op de juiste plaats terechtkomt. En de informatie, opleiding en begeleiding van uitzendkrachten laten vaak ook te wensen over. Het zijn ook de werknemersafgevaardigden bij de gebruiker die in bepaalde gevallen toelating moeten geven voor het inschakelen van uitzendarbeid. 
De uitzendkracht heeft er dus geen enkel belang bij te stemmen voor kandidaten bij het uitzendkantoor, aangezien die hun belangen niet kunnen verdedigen. Daar gaat het om de belangen en de arbeidsvoorwaarden van het vast personeel van het uitzendkantoor. 

Stemrecht uitzendkrachten bij sociale verkiezingen 2020: praktisch haalbaar 

De kiezerslijsten voor de volgende sociale verkiezingen moeten normaal gezien pas in maart 2020 worden opgesteld door de betrokken overlegorganen. Daaraan de namenlijst toevoegen van de interims die langer dan 3 maanden in dienst zijn is niet moeilijk. Ook werknemers die pas in februari of maart 2020 aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur moeten nu al op deze namenlijst voorkomen. Het voorstel brengt dus geen nieuwe administratieve lasten met zich mee voor de ondernemingen. Er is dus geen enkele reden, noch excuus, om uitzendkrachten nog langer uit te sluiten. Zolang uitzendkrachten worden uitgesloten, kan je je ernstige vragen stellen bij de representativiteit van het sociaal overleg. 
Steeds meer bedrijven maken gebruik van uitzendwerk en het aandeel van uitzendkrachten binnen bedrijven neemt toe. Sowieso hopen we dat je in je onderneming of instelling werkt aan een goede integratie van de uitzendkrachten en dat je hen niet links laat liggen. We horen wel eens dat uitzendkrachten “er toch zelf voor kiezen om deze jobs te doen”. Soms is uitzendwerk een welbewuste keuze van de uitzendkracht, maar in de meeste gevallen is het een keuze uit noodzaak omdat er geen uitzicht is op een vaste job. Waak erover dat uitzendkrachten en vaste werknemers niet tegen elkaar worden uitgespeeld, dat het sociaal overleg niet afgezwakt wordt, in het belang van alle werknemers!

Vragen?

Heb je vragen rond uitzendarbeid, kijk dan zeker eens op www.acv-interim.be of stuur een mailtje naar interim@acv-csc.be